Phó͘-thong seng-bu̍t-ha̍k/Seng-bu̍t ê hòa-ha̍k ki-chhó͘

Chó͘-sêng seng-bu̍t ê gôan-sò͘

  • Thòaⁿ-sò͘ (C), sng-sò͘ (O), chúi-sò͘ (H), chit-sò͘ (N), lóng-chóng chiàm 96% (chit-liōng ê %).
  • Lîn (P), liû (S), kài (Ca), kah (K), chham kî-thaⁿ bî-liōng gôan-sò͘, chiàm 4% ê tōa-pō͘-hūn.
Lia̍t-pió
Gôan-sò͘ %
O 65.0
C 18.5
H 9.5
N 3.5
Ca 1.5
P 1.0
K 0.4
S 0.3
Na 0.2
Cl 0.2
Mg 0.1
(% sī chham jîn-thé thé-tāng pí-kàu)