Seng-bu̍t ê ki-pún sèng-chit

 • Hóan-èng: seng-bu̍t ē tùi khôan-kéng chhì-kek chò-chhut èng-tùi.
 • Seng-tióng: seng-bu̍t ē hoat-io̍k.
 • Hok-chè: seng-bu̍t ē seⁿ-si̍t.
 • Hêng-tēng: seng-bu̍t ē î-chhî sin-thé chōng-hóng.

Seng-bu̍t ê ki-pún kò͘-chō chân-chhù

Kò-thé chham téng-bīn ê chân-chhù

 • Seⁿ-thài-hē
  • Kûn-chi̍p
   • Cho̍k-kûn
    • Kò-thé

Kò-thé kàu Sè-pau ê chân-chhù

 • Kò-thé, chi̍t-ê seng-bu̍t-thé, chhin-chhiūⁿ chi̍t-ê lâng, chi̍t-chiah niau, chi̍t-châng chhiū.
  • Khì-koan hē-thóng
   • Khì-koan
    • Cho͘-chit
     • Sè-pau

Sè-pau chham ē-kha ê chân-chhù

 • Sè-pau
  • Hun-chú
   • Gôan-chú

Seng-bu̍t ê ki-pún hun-lūi hong-hoat

 • He̍k (Domain)
 • Kài (Kingdom)
 • Mn̂g (Phylum)
 • Kang (Class)
 • Ba̍k (Order)
 • Kho (Family)
 • Sio̍k (Genus)
 • Chéng (Species)

Kho-ha̍k hong-hoat