Ia̍h le̍k-sú

2012-nî 8-goe̍h 24-ji̍t (Pài-gō·)

2010-nî 9-goe̍h 2-ji̍t (Pài-sì)

2009-nî 4-goe̍h 17-ji̍t (Pài-gō·)

2009-nî 4-goe̍h 16-ji̍t (Pài-sì)

2009-nî 3-goe̍h 16-ji̍t (Pài-it)

2008-nî 12-goe̍h 6-ji̍t (Pài-la̍k)

2008-nî 10-goe̍h 27-ji̍t (Pài-it)

2008-nî 10-goe̍h 24-ji̍t (Pài-gō·)

2008-nî 10-goe̍h 23-ji̍t (Pài-sì)

2008-nî 1-goe̍h 1-ji̍t (Pài-jī)

2006-nî 7-goe̍h 1-ji̍t (Pài-la̍k)

2005-nî 3-goe̍h 7-ji̍t (Pài-it)

2005-nî 1-goe̍h 30-ji̍t (Lé-pài)