Gí-bûn ê ki-pún, to̍h-sī káng-su̍t mi̍h kap tōng-chok. Lán ē-tàng ùi chia khai-sí lâi khoàⁿ Esuperántò͘ ê bûn-kù kò͘-chō.

chú miâ-sû tōng-sû kheh miâ-sû
chi̍t-hāng mi̍h chok-iōng tī lēng-goā chi̍t-ê mi̍h
Birdo kaptas insekton.
Chi̍t-chiah chiáu-á teh lia̍h chi̍t-chiah thâng.

Miâ-sû ê Keh kap Chiòng-koá

Esuperántò͘ chit-chióng gí-bûn ê te̍k-sèng sī, lí ē-tàng ùi múi-chi̍t sû ê boé-liu lâi liáu-kái i tī bûn-kù lāi ê keh.

ko͘ chú miâ-sû ko͘ kheh miâ-sû
-o -on
chèng chú miâ-sû chèng kheh miâ-sû
-oj -ojn

Tōng-sû Sî-chè

Ūi-tio̍h piáu-ta̍t tōng-chok sī tang-sî hoat-seng ê, lán su-iàu iōng bô-kâng ê sû-boé lâi kái-piàn tōng-sû sî-chè, ia̍h chiū-sī tōng-sû ê sî-kan-sèng.

hiān-chāi sî-chè -as piáu-sī hiān-chú-sî hoat-seng ê tōng-chok
koè-khì sî-chè -is piáu-sī hoat-seng-koè ê tōng-chok
chiong-lâi sî-chè -os piáu-sī iáu-boē hoat-seng ê tōng-chok


Birdoj kaptis insektojn.
(Kúi-nā-chiah) chiáu-á lia̍h-tio̍h (kúi-nā-chiah) thâng.
Birdoj kaptos insektojn.
(Kúi-nā-chiah) chiáu-á beh-lia̍h (kúi-nā-chiah) thâng.


Bûn-kù lāi-té ê múi-chi̍t-ê tōng-sû kap miâ-sû lóng chun-siú chit-ê hoat-chek.