Chit-má teh chò a-kong a-má ê hit-chân-lâng khah hèng chhī gín-á chia̍h gû-leng, che kiám-chhái sī siū-tio̍h in siàu-liân-sî-tāi tiān-sī kóng-kó ê éng-hióng. Chit-má ê koan-liām sī, gû-leng sī gû-á-kiáⁿ chia̍h--ê, lâng ài chia̍h lâng-leng.

Chhī lâng-leng ē tú-tio̍h kóa-á khùn-lân, tī Tâi-oân siōng chú-iàu tō sī ta-ke-koaⁿ ē hoán-tùi, in ē kóng lâng-leng bô êng-iáng, koh kiaⁿ lâng-leng bô kàu chia̍h, kóng ná-ē gín-á khoàⁿ--khí-lâi sán-thiu-sán-thiu, bô hàng-leng, koh ná-ē gín-á bô siáⁿ pàng-sái. Sū-sı̍t sī, lâng-leng ê êng-iáng khah hó khip-siu, bô siáⁿ phoh, m̄-chiah khah bô sái. Chia̍h gû-leng--ê he mā m̄-sī hàng-leng, sī tōa-kho͘-phàⁿ, chia̍h lâng-leng ê gín-á ē khah tēng-chiⁿ. Bián kiaⁿ leng bô-kàu, gín-á ná suh ē ná puh--chhut-lâi. Tōa-lâng ài ke lim kún-chúi tō ū-iáⁿ. Ū-kóa-á chháu-á-tê ē hoat-leng.

Chhī lâng-leng m̄-sī pún-lêng, ài o̍h. It-poaⁿ tōa pēⁿ-īⁿ bô-liāu ū teh kà. Tī Bí-kok, La Leche lóng ū phài lâng khì pēⁿ-īⁿ sûn sán-pâng, kà lâng án-choáⁿ chhī lâng-leng.

Leng nā gín-á suh bô liáu, ū sî ē that--tio̍h. Chhī leng ta̍k-pái ài oàⁿ-pêng khai-sí chhī. Chit-pái nā ùi chiáⁿ-pêng seng chhī, āu-pái tō ùi tò-pêng seng chhī. Án-ne khah bōe that. That--tio̍h ē thiàⁿ, beh tī-liâu siōng kán-tan koh ū-hau tō sī kiò gín-á kā suh--chhut-lâi. Nā that--tio̍h khǹg--ê bô chhú-lí, ē ni-á-iâm. Tio̍h ni-á-iâm mā sī ài kè-sio̍k chhì, leng-chúi ē khah kiâm, sek-chúi khah n̂g, chóng--sī gín-á chia̍h bô pāi-hāi. Bô kè-sio̍k chhī ē ná hāi.

Nā siang-siⁿ-á, mā sī ài ē-kì-tı̍t oàⁿ-pêng.

Ū-sî-á ni-thâu ē pit ē thiàⁿ. Ài pó-iáng. Io̍h-pâng ū teh bōe choan-mn̂g ê khulimu, sêng-hūn sī Lanolin, gín-á chia̍h-tio̍h bōe iàu-kín.

Poàⁿ-hòe lâi tō thang hō͘ gín-á chiām-chiām khai-sí chia̍h ám-môe mī pn̄g. Chhī kah tō͘-chè lâi ē-sái tn̄g leng. Nā ū--ê gín-á oan-á beh chia̍h khimochi--ê, mā bián khai-chîⁿ bóe gû-leng-hún, chia̍h chhiⁿ-gû-leng tō khó-í. Sī kóng, Tâi-oân chhiⁿ-gû-leng khah kùi kòe gû-leng-hún.

Chhī lâng-leng ū-kóa-á mê-kak:

  • Put-sam-sî ài khip--chhut-lâi hō͘ iⁿ-á ēng kan-á chia̍h, bô, kú--lâi i tō bōe-hiáu suh chhiū-leng-chhùi. Kàu-sî gín-á bô-hoat-tō͘ hō͘ pa̍t-lâng tàu kò͘. Nā ū-iáⁿ ū chit-ê chèng-thâu, beh koh hō͘ iⁿ-á o̍h suh chhiū-leng-chhùi, kan-taⁿ 1-pō͘, hō͘ i iau. Iau chha-put-tō 8-12 tiám-cheng i tō ē kam-goān suh.
  • Siōng-hó sī iⁿ-á khùn-cheng-sîn chek-sî hō͘ i chia̍h. Nā tán kah beh khùn chiah lâi chia̍h, kiám-chhái suh kah poàⁿ-pá tō khùn-khì, án-ne khùn bô bîn koh chia̍h bô pá, put-sî tō lâi chhá, tōa-lâng lóng bián chò-sit.