Tī, ia̍h-sī kiò-chò tū, tī Tang-A tē-khu sī chin tiōng-iàu ê chia̍h-pn̄g ke-si. M̄-koh chin-choē lâng iōng-liáu lóng boē hó-sè. Só͘-í lán chia lâi hiòng ta̍k-ke kài-siāu tī ê iōng-hoat.

  1. Iōng kí-cháiⁿ kap tiong-cháiⁿ ùi nn̄g-pêng kā tī gia̍p-leh. Chiah iōng chéng-thâu-bó kā tī ji̍h-leh. Án-ne, ná teh giâ pit. Tī chit pō͘ ài chú-ì, chit-ki tī ài ē-tàng chū-iû oa̍h-tāng, án-ne chiah thang kap lēng-goā 1 ki phoè-ha̍p.
  2. Iōng láu-á-cháiⁿ kā tē-2 ki tī thuh-leh. Tiong-cháiⁿ khin-khin-á ùi piⁿ-á i-oá. Lēng-goā chi̍t-pêng, tī ê boé-liu ài oá tī chhiú-mn̂g lāi. Chit-ki tī pí-kàu khí-lâi khah m̄-sī oa̍h-tōng-tek. Tiōng-tiám sī ài kā giâ hō͘ chāi. Án-ne phoè-ha̍p tē-1 ki tī chiah ngeh ē-tiâu.
  3. Téng-bīn ê pō͘-sò͘ lóng khak-si̍t liān-si̍p liáu-āu, siōng-boé to̍h ài kā 2 pō͘ ha̍p khí-lâi chò-hoé chò. Giâ ê sî seng ài hō͘ 2 ki tī saⁿ chiâⁿ pîⁿ-choā. Ia̍h to̍h-sī tī 2 ki tī tiong-ng ài lâu koá ūi. A̍h-bô iōng khí-lâi ē boē-tín boē-tāng, ngeh mi̍h-kiāⁿ mā ngeh boē-chāi.